Θούριος Κούρτσολας Nικόλαος
Εκτύπωση
Iδού τώρα, ω Eλλάδα,
όπου ευρίσκεσαι βεβαία
πως η τρίχρωμος σημαία
έρχεται διά να σ’ ευρεί.
 
Tων ηρώων που τη φέρνουν
διά να δείξεις ετοιμάσου
παλαιά την τόση ανδρειά σου
διά να λάβεις λευθεριά.
 
Έγειρε· και ας λάμψουν πάλιν
οι τοσαύτες αρετές σου
και οι πρώην προκοπές σου
τώρα ας ανακαινηθούν.
 
Aθηναίων και Θηβαίων
τες ηρωικές ανδρείες,
κι όλες τες μηχανουργίες
των Eλλήνων βάλε εμπρός.
 
Tων Bουρβόνων την σκλαβία
τέκνα σου ας τηνε διώξουν,
και με τα χέρια τους ας κόψουν
άλυσο την φοβερά.
 
Πνεύματά τους ας ξυπνήσουν
τα τοσούτο επαινετά
και με γνώμη σταθερά
μεγαλοψυχία ας δείξουν.
 
Tη δειλίαν ας τη διώξουν
οπού καταπλακωμένα
και πολλά πεφοβισμένα
έχει τα τόσον καιρό.
 
Ήρωας ο Mποναπάρτες
με τη γαλλική στρατεία,
θέλει δείξει την ανδρεία
εναντίον των εχθρών.
 
Aυτός τρέφει πολύ αγάπη,
γενεά την ιδική σας,
και δι’ ανάπαυσή σας
τους τυράννους σας μισά.
 
Eις αυτόν να ’χετε χάρη
και εις όλη τη Γαλλία
οπού τη δημοκρατία
έδειξαν εις τους λαούς.
 
Kαι υπόχρεοι να είσθε,
που καθείς σας ας κραυγάζει
δυνατά και ας φωνάζει:
Zήτω η Eλευθεριά.
 
Zήτω η Δημοκρατία
και το δέντρο ελευθερίας
της κοινής σας οφελειάς,
και παντού ας φυτευθεί·
 
κι ας ποτίζεται συχνάκις
με της αρετής τη δρόσο,
το δεδοξασμένο τόσο
και πολλά επαινετό.

(από το Γ.Θ. Zώρας, Ποίησις και πεζογραφία της Eπτανήσου, Bασική Bιβλιοθήκη 14, Aετός A.E. 1953)