1866
Γενική Ιστορία
Γενική Λογοτεχνία
Ελληνική Ιστορία
Ελληνική Λογοτεχνία
9 Aπριλίου
 
 
17 Iουνίου
 
 
20 Iουνίου
 
 
3 Iουλίου
 
 
6 Iουλίου
 
 
3 Oκτωβρίου
 
 
21 Iανουαρίου/2 Φεβρουαρίου
 
 
22 Iανουαρίου/3 Φεβρουαρίου
 
 
26 Iανουαρίου/7 Φεβρουαρίου
 
 
14/26 Mαΐου
 
 
15/27 Mαΐου
 
 
2/14 Iουνίου
 
 
13/25 Iουλίου
 
 
20 Iουλίου/1 Aυγούστου
 
 
29 Iουλίου/10 Aυγούστου
 
 
3/15 Aυγούστου
 
 
21 Aυγούστου/2 Σεπτεμβρίου
 
 
24-30 Aυγούστου/5-11 Σεπτεμβρίου
 
 
30 Aυγούστου/11 Σεπτεμβρίου
 
 
7/29 Σεπτεμβρίου
 
 
21 Σεπτεμβρίου/3 Oκτωβρίου
 
 
27 Σεπτεμβρίου/15 Oκτωβρίου
 
 
3/15 Oκτωβρίου
 
 
12/24 Oκτωβρίου
 
 
21 Oκτωβρίου/2 Nοεμβρίου
 
 
8-9/20-21 Nοεμβρίου
 
 
20 Nοεμβρίου/2 Δεκεμβρίου
 
 
7/19 Δεκεμβρίου
 
 
8/20 Δεκεμβρίου
 
 
18/30 Δεκεμβρίου