Εις την Σελήνην Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
                        Εκ των του Shelley

        Μήπως από ανίαν έγινες χλωμή
                του ν’ αναβαίνης εις τον ουρανόν,
                        και προς την γην να ατενίζης,
                        άνευ συντρόφου να γυρίζης
                μέσω αστέρων ξένων, μακρυνών.
        Είναι η αλλαγή σου η παντοτεινή
ως οφθαλμού άνευ χαράς και συμπαθείας
ουδέν ευρίσκοντος άξιον ευσταθείας.

(Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983)