Χρονολόγιο
Το Χρονολόγιο (1801-1981) του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού βασίζεται στην αντίστοιχη «Χρονολογία» που είχε συντάξει ο Κ.Θ. Δημαράς για την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά και στα λεπτομερή τετράδια εργασίας του Γ.Π. Σαββίδη για τα μαθήματά του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επαληθεύτηκε και συμπληρώθηκε, στο μέτρο του εφικτού, με τη βοήθεια πληθώρας έργων αναφοράς.
 
Η αναζήτηση στο Χρονολόγιο γίνεται είτε ανά έτος, είτε με μία λέξη-κλειδί, ή με συνδυασμό των δύο κριτηρίων, σε όποιες κατηγορίες επιλέξετε.