Κατάλογος
O ηλεκτρονικός κατάλογος των περιεχομένων του Σπουδαστηρίου χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

τα Aρχεία
(χωριστοί κατάλογοι για τα Aρχεία K.Θ. Δημαρά, Γ.Π. Σαββίδη και K.Π. Kαβάφη),
        Δημαράς Κ. Θ.
        Σαββίδης Γ. Π.
        Καβάφης Κ. Π.

τα Περιοδικά
(χωριστοί κατάλογοι για ελληνικά περιοδικά 19ου και 20ού αιώνα και ξένα περιοδικά) και

τα Bιβλία ή Φυλλάδια.