Προς τας Kυρίας Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
                Sigh no more, ladies, sigh no more,
                Μen were deceivers ever, etc. etc.
                                        SΗAΚΕSPΕARΕ

                Κυρίαι, μη εις στεναγμούς
                περνάτε τον καιρόν·
δόλιον είναι σμήνος το γένος των ανδρών.
                Επί της γης ο εις των πους,
                κι’ ο άλλος στο νερόν,
επιμονήν δεν δείχνουν εις έργον ή σκοπόν.
                Μη στενάζετε, λοιπόν,
                μη πενθήτε διά λεπτόν,
ίνα ευτυχισμέναι ήσθε, ζήσετε μακράν αυτών!

                Μη πλέον, θλιβερά φωνή,
                των πενθηρών ωδών
ψάλλετε τα παράπονα στα ώτα των κωφών·
                η πλάνη των διαγωγή
                είναι αρχαίον κακόν
ωσάν το πρώτον θέρος ’που εφάνη ανθηρόν.
                Μη στενάζετε, λοιπόν,
                μη πενθήτε διά λεπτό,
ίνα ευτυχισμέναι ήσθε, ζήσετε μακράν αυτών!

(Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983)