Άλλοι Κοντογιανναίοι
Κοντογιάννης Πάτροκλος
Εκτύπωση
Οι επόμενοι Κοντογιανναίοι ων δεν είνε γνωστή η καταγωγή και κατά πάσαν πιθανότητα είνε κατά το μάλλον και ήττον συγγενείς των προμνησθέντων Κοντογιανναίων, μνημονεύονται εις την Συλλογήν χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
 
Δημήτριος Κοντογιάννης εκ χωρίου Ηρακλειωτών της Φθιώτιδος ηκολούθησε τον Ιω. Δυοβουνιώτην εις τας μάχας Θερμοπυλών, Γραβιάς, Βασιλικών και είτα τον Γ. Δυοβουνιώτην εις Αγίαν Μαρίναν, Στυλίδα, Νευρόπολιν, Αμπλιανήν, Προφήτην Ηλίαν, Αράχοβαν και Δίστομον. Υπηρέτησεν ωσαύτως εν Ακαρνανία υπό διαφόρους αρχηγούς ως εις Ζαπάντι, υπό τον Καραϊσκάκην, Πεσλή κ.λ. Έζη εν έτει 1865 ετών 80, καθ’ ο υποβάλλει αναφοράν ευρισκομένην εις την Συλλογήν ως και πιστοποιητικόν υποστρατήγου Πανουργιά και Κοντοσοπούλου.
 
 
Κώστας Κοντογιάννης, έλαβε τα όπλα ευθύς ως ήρξατο ο ιερός αγών και επολέμησε καθ’ όλας τας συμπλοκάς και μάχας, αίτινες έλαβον χώραν εν Αττική, υπέστη δε τα δεινά της πολιορκίας της Ακροπόλεως Αθηνών. Απενεμήθη αυτώ κατά το 1844, υπουργούντος του Ροδίου χαλκούν αριστείον ως εντίμως μεθέξαντι του υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωικού αγώνος.
 
 
Ιωάννης Κοντογιάννης εκ του δήμου Δωρίδος της Παρνασίδος επολέμησεν υπό τον συνταγμ. Κοντοσόπουλον κατά τας μάχας Αταλάντης, Λεβαδείας, Πέτρας, Σούρπης κ.τ.λ. Είτα υπό τας διαταγάς Κοσμά Τράκα εις Βασιλικά, Πατρατζίκ, Βάργαιναν, Κάπραιναν, Αράχωβαν, Δίστομον, Κεφαλόβρυσον, κατά πιστοποιητικόν του Υποστρατήγου Πανουργιά Ν. εδείχθη ανδρείος και είχεν υπό τας διαταγάς του ικανούς. Το έτος 1846 ήγε ηλικίαν 65 ετών.


Αθανάσιος Κοντογιάννης. Ο στρατηγός Κριεζώτης πιστοποιεί περί αυτού κατά Δεκέμβριον του 1845, ότι ο Κοντογιάννης ούτος απ’ αρχής της Επαναστάσεως ως υπολοχαγός μετά 20 στρατιωτών παρευρέθη εις διαφόρους μάχας αγωνισθείς υπ’ αυτόν ανδρείως εν Ακροπόλει, πολιορκουμένη υπό του Κιουταχή, εις ην εισήλθε μετά του Κριεζώτου και απεβίωσεν εκεί τραυματισθείς. Αφήκεν υιόν Βασίλειον.
 
 
Ιωάννης Γ. Κοντογιάννης υπηρέτησεν υπό ταγματάρχην της φάλαγγος Μήτσου και διαφόρους αρχηγούς και μετέσχε διαφόρων μαχών εις Δερβένια, Νεόκαστρον, την πολιορκίαν του Ναυπλίου.
 
 
Ηλίας Κοντογιάννης. Αυτός εκ Γαλαξειδίου εμποροπλοίαρχος και ιδιοκτήτης πλοίου εβοήθησε τον αγώνα μεταφέρων τροφάς, πολεμοφόδια και πολεμιστάς δωρεάν. Ειργάσθη ιδία με την βρατζέραν του κατά τα έτη 1827-1828.

(από το βιβλίο: Στρατηγού Π. Kοντογιάννη, Kοντογιανναίοι. Kλέφτες - Aρματωλοί - Aγωνισταί, Eν Aθήναις, Tυπογραφείον A.Σ. Pαφτάνη, 1924)