30-10-1940
Γκοτσίνας Στάθης
Εκτύπωση
7 π.μ. Εις Σύνταγμα τηλ/τών. Παραμονή δι’ όλας τας ημέρας εις Συν/μα.
     Δύο μεταβάσεις εις την πόλιν, μεσημβρίαν και εσπέραν.
     6 1/2 μ.μ. με Μαρ., μία ώρα ευχάριστη.
     8 μ.μ. επιστροφή εις Σύνταγμα. Εις τας 11 μ.μ. κατόπιν τηλεφων. ήρθε ο Νιόνιος, όστις έφευγε διά Θεσσαλονίκην. δρχ. 500.–
     Εις τας 3 1/2 μ.μ. άλλες 300 από θείον Θανάσην.
     8 1/2 μ.μ. Είδησις ότι αναχωρούμεν εις τας 10 μ.μ.
     10 1/2 μ.μ. Αναχώρησις, λίαν στενόχωρη επιβίβασις. Ταξίδι κουραστικό εις βαγόνια, αποθήκας. Μεγάλη καθυστέρησις. Έπειτα από ολονυκτία – διότι δεν υπήρχε τρόπος δι’ ύπνον.


(από το βιβλίο: Στάθης Γκοτσίνας, Από χιόνι… Πολεμώντας στην Αλβανία, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙV, Βιβλιόραμα, 2006)