Σάββατον, 28-12-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Δι’ εμένα σήμερον ήτο η ευτυχεστέρα ημέρα από τότε που είμαι στο μέτωπο. Έλαβα 12 γράμματα από όλους. Έκανα σαν τρελλός από την χαρά μου και ενόμιζα ότι ευρίσκομαι κοντά στους δικούς μου. Όλες τις κακουχίες και τα βάσανα τα ξέχασα αποτόμως, [...] ήτο η παρηγοριά και η χαρά που μου έδωσαν τα γράμματα. Στο μέτωπο του Tεπελένη σήμερον γίνεται γενική επίθεσις, το πυρ/κό από τη νύκτα έβαλε συνεχώς. Αν πέση το Tεπελένη πάει και η Aυλώνα.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)