Δευτέρα, 20-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Πρωί πρωί διετάχθημεν να μεταφέρωμεν πάλι το κανόνι μας σε άλλο μέρος, διότι εκεί ήτο πολύ κίνδυνος να ανακαλυφθούμεν. Mετά πολλούς κόπους το τάξαμεν προς βολήν σε μια όχι καλήν τοποθεσίαν και αρχίσαμεν βολήν.
            Ερίξαμεν 34 βλήματα όχι και τόσον εύστοχα όπως πρώτα, διότι ο στόχος ήτο εντός μιας χαράδρας. Σήμερον ο Θεός μάς εγλύτωσεν από βέβαιον θάνατον. Ενώ εγίνετο βολή με T.14 A.14 απόστασιν 3700, ένα βλήμα έπαθεν μερικήν αφλογιστίαν και ενώ ο χειριστής κλείστρου ετοιμάζετο να ανοίξει το κλείστρον, επήρεν έξαφνα φωτιά το βλήμα, και εκτοξεύσθη το βλήμα στα δικά μας τμήματα, διότι με την αφλογιστία έχασεν ύψωσιν το πυροβόλον, ευτυχώς δε που δεν είχαμεν θύμα κανένα. Εμείς οι πυρ/ταί εάν ανοίγετο το κλείστρον θα εσκοτωνούμεθα και οι 7, η δύναμη του Θεού όμως μας έσωσεν.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)