Πέμπτην, 30-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Eίναι ζήτημα αν εκοιμήθηκα 2-3 ώρες, διότι κάθε τόσον τα πολυβόλα και των δύο παρατάξεων έβαλον, τη συνοδεία των χειροβομβίδων, δυο φορές δε ερρίξαμεν και εμείς με τα πολυβόλα μας. Ο καιρός ήτο σπουδαίος σήμερον και ευρήκεν ευκαιρίαν η εχθρική αεροπορία να δράση. Πολλά σμήνη βομβαρδιστικών των εβομβάρδισαν 4 φορές το απέναντι μας βουνό, όπου πράγματι υπήρχεν δικός μας Στρατός, εφλέγετο κυριολεκτικώς η βομ(βαρδισθεί)σα περιοχή, θα έρριξαν δε έως 70-100 βόμβας μεγάλου διαμετρήματος χωρίς όμως να υποστή ουδεμία ζημιά κανένα Στρατ(ιωτι)κόν τμήμα.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)