Δευτέρα, 10-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Εξακολουθούν οι δικοί μας να καταλαμβάνουν νέα υψώματα. Oι Ιταλοί ματαίως αγωνίζονται. Διαρκώς πιάνουμε με τον ασύρματόν μας τηλεγραφήματα απελπισίας που στέλνουν οι διάφοροι Ιταλοί Διοικηταί, περιγράφοντες τα χάλια τους και ζητούντες ενισχύσεις. Στον Tαγ/ρχη Kαρνέρα που πιάσαμε, ο Mουσολίνι είχε πολλές ελπίδες σ’ αυτόν και άλλα έκαναν οι Έλληνες. Έγραψα 2 γράμματα, 1 στους γονείς μου και 1 εις την γυναικούλα μου.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)