Ωδή Τετάρτη. Eις τον Ιερόν Λόχον Κάλβος Aνδρέας
Εκτύπωση
              στροφή α΄.
    Ας μη βρέξη ποτέ
το σύννεφον, και ο άνεμος
σκληρός ας μη σκορπίση
το χώμα το μακάριον
                'πού σας σκεπάζει.     5

                    β΄.
    Ας το δροσίση πάντοτε
με' τ' αργυρά της δάκρυα
η ροδόπεπλος κόρη·
και αυτού ας ξεφυτρώνουν
                αιώνια τ' άνθη.     10

                   γ΄.
    Ω γνήσια της Eλλάδος
τέκνα· ψυχαί 'πού επέσατε
εις τον αγώνα ανδρείως,
τάγμα εκλεκτών Hρώων,
                καύχημα νέον·     15

                   δ΄.
    Σας άρπαξεν η τύχη
την νικητήριον δάφνην,
και από μυρτιάν σάς έπλεξε
και πένθιμον κυπάρισσον
                στέφανον άλλον.     20

                   ε΄.
    Αλλ' αν τις απεθάνη
δια την πατρίδα, η μύρτος
είναι φύλλον ατίμητον,
και καλά τα κλαδιά
                της κυπαρίσσου.     25

                   ς΄.
    Αφ' ου εις του πρώτου ανθρώπου
τους οφθαλμούς, η πρόνοος
φύσις τον φόβον έχυσε,
και τας χρυσάς ελπίδας,
                και την ημέραν·     30

                   ζ΄.
    Eπί το μέγα πρόσωπον
της γης πολυβοτάνου,
ευθύς το ουράνιον βλέμμα
βαθυσκαφή εφανέρωσε
                μνήματα μύρια.     35

                   η΄.
    Πολλά μεν σκοτεινά·
φέγγει επ' ολίγα τ' άστρον
το της αθανασίας·
την εκλογήν ελεύθερον
                δίδει το θείον.     40

                   θ΄.
    Έλληνες, της πατρίδος
και των προγόνων άξιοι·
Έλληνες σεις, πώς ήθελεν
από σας προκριθείν
                άδοξος τάφος;     45

                   ι΄.
    O Γέρων φθονερός,
και των έργων εχθρός,
και πάσης μνήμης, έρχεται·
περιτρέχει την θάλασσαν
                και την γην όλην·     50

                   ια΄.
    Από την στάμναν χύνει
τα ρεύματα της λήθης,
και τα πάντα αφανίζει.
Xάνονται η πόλεις, χάνονται
                βασίλεια, κ' έθνη·     55

                    ιβ΄.
    Αλλ' ότε πλησιάσει
την γην οπού σας έχει,
θέλει αλλάξειν τον δρόμον του
ο Xρόνος, το θαυμάσιον
                χώμα σεβάζων.     60

                   ιγ΄.
    Αυτού αφ' ου την αρχαίαν
πορφυρίδα, και σκήπτρον,
δώσωμεν της Eλλάδος,
θέλει φέρειν τα τέκνα της
                πάσα μητέρα.     65

                   ιδ΄.
    Kαι δακρυχέουσα θέλει
την ιεράν φιλήσειν
κόνιν, και ειπείν· Tον ένδοξον
λόχον, τέκνα, μιμήσατε,
                λόχον Hρώων.     70
(από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)


Ωδή Τετάρτη. Εις τον Ιερόν Λόχον (ανάγνωση: 2554 Kb - 02:43)
(διαβάζει: Παπαβασιλείου Bασίλης, Ανδρέας Κάλβος: Δέκα Ωδές. Διαβάζει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, περιοδικό Η Λέξη 189 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006))