Κουμανούδης Στέφανος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aδριανούπολη 1818
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1899
Εκτύπωση
1.  Αι κινήσεις τι είν’ άλλο των εθνών αι τροπαιούχοι;
Πατρικώς ευλογημέναι ουρανόθεν προχωρούσι,
και νικώσαι τας χρονίους ανομίας ακυρούσι.
Ίδε, ίδε πόσοι πίπτουν θρόνων άνομοι κληρούχοι!

 «Αι επαναστάσεις του 1848», 13-16. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 71.
2.  Το έδαφος της πρώην σου δεσποίνης
πατείς, ω Έλλην, το λιθοστρωμένον,
κ’ εκ της μελαίνης γόνδολας εκβαίνων,
δεν σ’ έρχεται το γόνυ σου να κλίνης;

 «Σονέτα εις Βενετίαν», Β΄, 1-4. 1862. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Δ΄. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. «Δωδώνη», χ.χ. 135.