Κουμουνδούρος Αλέξανδρος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Σέλιτσα Oιτύλου 1814
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1883
Εκτύπωση
1.  Το όνομα Σπυρίδων Τρικούπης είναι συνώνυμον προς μίαν αρχήν, την της σώφρονος ελευθερίας. Δεν έκλινε την κεφαλήν εις τα θωπεύματα, τα άνωθεν κατερχόμενα μετά τιμών και απολαύσεων. Υπάρχουν άνωθεν πεποιθήσεις ειλικρινείς, αλλά πολλάκις πεπλανημέναι, αλλά και πεποιθήσεις εγωιστικαί. Υπάρχουν κάτωθεν ακραιφνή αισθήματα πατριωτισμού, πνεύματα γοργά, σπεύδοντα κατά την πεποίθησίν των να εκριζώσωσι το κακόν πριν ριζοβολήση· αλλ’ υπάρχουν και συνειδήσεις ένοχοι. Κατά των εξεγέρσεων αυτών ο Τρικούπης αντετάχθη μένων εδραίως εις το σημείον του, απ’ αρχής μέχρι τέλους. Την αυτήν επρέσβευεν αρχήν, και εν αυτή πάντοτε παρέμενεν αμετάβλητος.

 [Επικήδειος λόγος, 1873]. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Β΄. Πάπυρος, 1966. 72.