Μαρκεζίνης Σπύρος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα 1909
ΘΑΝΑΤΟΣ: Αθήνα 2000
Εκτύπωση
1.  Συμβαίνει εις την ιστορίαν των λαών ό,τι και εις τα άτομα. Πρόωρος και ταχεία εμφάνισις και ανάπτυξις ταλέντου να οδηγή, αντί εις την περαιτέρω άνοδον, εις την κάμψιν.

 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 10.
2.  Όσον δε και αν εις την Ελλάδα τα διάφορα φαινόμενα εκδηλώνωνται με βραδύτητα, εν τούτοις συμβαίνει και τούτο, ότι η ταχεία εξέλιξις γεγονότων οδηγεί ενίοτε εις άλλην εποχήν χωρίς καν την διέλευσιν από το στάδιον της ακμής της προηγουμένης. Αυτό εις την Ελλάδα, λόγω ακριβώς των ιδιοτυπιών της εξελίξεως των πρώτων ετών του νέου κράτους, κατέστη σχεδόν ο κανών. Γίνεται εκάστοτε η προσαρμογή, χωρίς να υπάρξη ο χρόνος πλήρους διαμορφώσεως προηγουμένης καταστάσεως.

 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 72-73.