Νερουλός Ιάκωβος Ρίζος(5  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη 1778
ΘΑΝΑΤΟΣ: Kωνσταντινούπολη 1849
Εκτύπωση
1.  Η βυζαντινή ιστορία είναι αλληλένδετος σχεδόν και μακροτάτη σειρά πράξεων μωρών και αισχρών βιαιοτήτων τού εις το Βυζάντιον μετεμφυτευθέντος ρωμαϊκού Κράτους. Είναι στηλογραφία επονείδητος της εσχάτης αθλιότητος και εξουθενώσεως των Ελλήνων.

 [1846]. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 117.
2.  Άρα γε μέλλει η Ελλάς ποτέ να ευτυχήση
τα κάλλη της ανύβριστα ποτέ να θεωρήση;
Μέλλει να έχη και αυτή ανθρώπους τους κατοίκους,
και όχι τίγρες, λέοντας και αιματοδίψους λύκους;
Ή όλη πέπρωτ’ η Ελλάς, καθώς η Χίος νήσος,
από δαυλούς βαρβαρικούς να γίνη τέφρα ίσως;
Κι αυτήν την τέφραν να πατή κατόπ’ η νομιμότης
Χριστιανών κι Αγαρηνών, κι ας κλαίη η ανθρωπότης!

 «Εις εαυτόν», 97-104. Ανέκδοτα ποιήματα, 1876. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 5-6.
3.  Ζήτω η μέθοδος.

 Κορακιστικά, Α΄, α΄. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 57.
4.  Τούτην και όλες οι λοιπές ευθύς ακολουθώντας
εδώ και κει σκορπίσθηκαν συνδυασμόν ζητώντας·
κι αντίς οι άνδρες στον χορόν αυτές να προσκαλέσουν
εκείνες εκατήντησαν να τους παρακαλέσουν,
οι άνδρες ήσαν άρχοντες, οι δημιουργημένοι
διά να είν’ ακίνητοι, και πάντα ξαπλωμένοι
και δι’ αυτό ασάλευτοι, ωσάν τους παραλύτους,
οι μεν, ότι ποδήματα δεν έφεραν μαζί τους,
οι δε εύρισκαν πρόφασιν, καταρροήν στο στήθος,
οι δε, ότι εντρέπονται των θεατών το πλήθος.

 Κούρκας αρπαγή, τρίτον άσμα, 197-206. 1816. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 3.
5.  Τι δεν υπάρχει στας επτά νήσους!
γερόντων πείρα πολιωτάτη,
ανδρών παιδεία υγιεστάτη,
κατά βαρβάρων οξύτης μίσους.
[...]
Αλλά φευ! όσους καθυποβάλλει
εις προστασίας ισχυροτέρων
το απροσμήχανον τούτο φέρον,
πόσον το είναι των μεταβάλλει!

 «Ωδή εις τους Έλληνας», 201-204, 209-212. Ανέκδοτα ποιήματα, 1876. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 16.