Ανωνύμου, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι(6  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: 19ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Οι ιππείς περιφρονούν τους άνδρας του Πεζικού, και οι πυροβολισταί περιπαίζουν όλα τα άλλα σώματα, και έχουν την ιδέαν ότι ο απλούς στρατιώτης του Πυροβολικού, μετατιθέμενος εις το Πεζικόν, πρέπει να καταταχθή εις αυτό με λοχίου τουλάχιστον βαθμόν, αν όχι με επιλοχίου ή ανθυπασπιστού. Η οίησις αυτή των πυροβολιστών τούς εκατάντησεν υπερόπτας και φιλέριδας· διά τούτο και ο μάλλον επίφοβος εις τον πολίτην στρατιώτης ή υπαξιωματικός ανήκει εις το Πυροβολικόν.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ε΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 74.
2.  Εύθυμος πάντοτε και με το μειδίαμα εις τα χείλη, είχε την αμεριμνίαν εκείνην, η οποία χαρακτηρίζει τους νέους της Ελλάδος. Ο πατήρ του ήτο δικαστής, και με τας διακοσίας δραχμάς του μισθού του και μερικά κτήματα εις την Λεβαδείαν, εδυσκολεύετο να κρατήση θέσιν αξιοπρεπή εις την κοινωνίαν, μεταξύ της οποίας έζη· και όμως αυτός, αφού έμαθεν όσα γράμματα ημπόρεσεν εις τα σχολεία, επεριφέρετο ήδη χωρίς κανέν έργον όλην την ημέραν όπου ήθελε, και εφαίνετο τόσον αμέριμνος, ως να ήτο βέβαιος ότι μέλλον λαμπρόν έτρεχε κατόπιν του να τον φθάση, χωρίς αυτός να το περιμένη.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ζ΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 101.
3.  Οι Άγγλοι φωνάζουν φιλανθρωπίαν και ελευθερίαν, αλλά τα φωνάζουν διά τον εαυτόν των, όχι διά τους άλλους· εις την Ευρώπην θεωρούν φρικτόν κακούργημα την ληστείαν, και εις την Πολυνησίαν οπλίζουν τους αγρίους και τους στέλλουν να σφάξουν τους Ολλανδούς.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, θ΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 136.
4.  Περί τας τέσσαρας μετά μεσημβρίαν εφθάσαμεν εις την μεγάλην βρύσιν της Αταλάντης, δηλαδή εις την είσοδον της πόλεως· διότι χωρία και πόλεις εις την Ελλάδα αρχίζουν από φρέαρ ή από βρύσιν, καθώς εις την Βλαχίαν από καπηλείον. Νερόν και νερόν, είναι αληθές· η ποιότης μόνον και ενίοτε το χρώμα διαφέρει.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, θ΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 145.
5.  Των τριών εκείνων νυκτών ο ύπνος μου ήτο ύπνος δικαίου, διότι φαίνεται ότι οι δίκαιοι εις αέναον πάλην προς τον κακόν αυτόν κόσμον ευρισκόμενοι, είναι και πάντοτε κουρασμένοι.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ιβ΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 185.
6.  Εις την Ελλάδα υπουργός ένα μήνα υπουργεύσας δεν είναι μικρός άνθρωπος· άλλοι υπούργευσαν μόνον πέντε ημέρας, και των άλλων αυτών το πάθημα ούτε σπάνιον ούτε έκτακτον είναι. Εις τον τόπον αυτόν διά τα υπουργεία άνθρωποι κατάλληλοι δεν ευρέθησαν ακόμη, ως φαίνεται, και οι διορισμοί πάντοτε προς απόπειραν γίνονται, ως εικάζεται.

 Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ιθ΄. 1870. Εκδόσεις Γαλαξία, 1970. 283.