Ρενιέρης Μάρκος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Tεργέστη 1815
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1897
Εκτύπωση
1.  Τι είναι η ιστορία άνευ της φιλοσοφίας της ιστορίας; Σωρός γεγονότων σωρευθείς από της τύχης την τυφλήν χείρα, όπου η μεν αρετή δεν ευρίσκει παρ’ ολίγα τινά, η δε διαφθορά πάμπολλα παραδείγματα· έθνη διαδέχονται τα έθνη, καθώς τα κύματα διαδέχονται τα κύματα εις την επιφάνειαν της θαλάσσης, μη αφήνοντα άλλο ίχνος παρ’ ερείπια εφ’ ων ο αρχαιολόγος δύναται με κόπον ν’ αναγνώση τα ονόματά των.

 Δοκίμιον φιλοσοφίας της ιστορίας, 1841. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Γ΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 264.