Φωτεινός Διονύσιος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Πάτρα 1777
ΘΑΝΑΤΟΣ: Βουκουρέστι 1821
Εκτύπωση
1.  Πάντοτε μικράν αιτίαν δίδ’ ο Έρως κατ’ αρχάς,
με καιρόν πλην προχωρώντας κατακαίει τας ψυχάς.

 Νέος Ερωτόκριτος, Α΄, α΄. 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 62.
2.  Των χαρίτων σου το πλήθος όταν είδον παρευθύς,
εις το άκρον κατετρώθην κ’ έμεινα πολυπαθής.

 Νέος Ερωτόκριτος, Α΄. 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 63.