Ψαλίδας Αθανάσιος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Iωάννινα 1767
ΘΑΝΑΤΟΣ: Λευκάδα 1829
Εκτύπωση
1.  Ο φθόνος, η χαμέρπεια και η δεισιδαιμονία είναι τρία τρομακτικά θηρία, οπού κατηδάφισαν πόλεις, ερήμαξαν έθνη, ηφάνισαν δημοκρατίας, κατέλυσαν βασίλεια.

 «Καλοκινήματα», 1795. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 403.
2.  Να υβρίζη και να σατιρίζη ημπορεί ο κάθε ένας, και ο αμαθέστατος σχεδόν και βαρβαρώτατος, ως αυτών ίδιον ον· το να αναιρέση δε μίαν υπόθεσιν μετά λόγου και να δημοσιεύση μίαν αλήθειαν, δεν είναι ίδιον του καθενός, αλλά του σοφού και επιστήμονος.

 «Καλοκινήματα», 1795. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 404.