Αποστόλης Μιχαήλ(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη π. 1422
ΘΑΝΑΤΟΣ: Kρήτη π. 1480
Εκτύπωση
1.  Ηδύ γαρ την αρχήν το κακόν, το δε τέλος φαρμάκου πικρότερον· το δ’ αγαθόν τουναντίον· οι δ’ άνθρωποι ραθυμούντες και μη βουλόμενοι κοπιάν αιρούμεθα των πικρών τα ηδέα, των αγαθών τα φαύλα, των πονηρών τα μη πονηρά· διά δη τούτο και πλείους μεν κακοί, ολίγοι δε αγαθοί.

 «Λόγος συμβουλευτικός», 1870. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 75-76.