Βεντότης Γεώργιος(5  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1757
ΘΑΝΑΤΟΣ: Bιέννη 1795
Εκτύπωση
1.  Εκείνο οπού διά τα μυστικά μας είναι γνώσις και φρόνησις, ως προς τα μυστικά των άλλων είναι χρέος.

 Άνθος αρετής και γνώσεως, 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 209.
2.  Η ευεργεσία έχει την αληθινήν τιμήν της, όταν γίνεται με φιλανθρωπίαν και σφραγίζεται με την σιωπήν.

 Άνθος αρετής και γνώσεως, 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 209.
3.  Όστις δεν ημπορεί ως φίλος να σε βοηθήση, ημπορεί πάντοτε ως εχθρός να σε ζημιώση.

 Άνθος αρετής και γνώσεως, 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 209.
4.  Ούτε να επαινής ούτε να κατηγορής τον εαυτόν σου. Ο έπαινος του εαυτού σου είναι μία φανερή κενοδοξία και η ιδία κατηγορία είναι πολλάκις έν προσωπίδιον! Κατηγορούμεθα διά να επαινεθώμεν από τους άλλους.

 Άνθος αρετής και γνώσεως, 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 209.
5.  Πάσχισε να απολαύσης μίαν νόστιμον και καθαράν προφοράν. Η ομιλία ενεργεί με άκραν ισχύν εις την ανθρώπινον καρδίαν. Ένα νόημα (αν και καθ’ αυτό αληθές και ωραίον) ατάκτως προφερόμενον παρομοιάζει ένα διαμάντι αδούλευτον. Η τέχνη της ευγλωττίας εις τας διεφθαρμένας ημέρας μας είναι πολύ αμελημένη. Έγινε συνήθεια να προφέρνη τινάς την ομιλίαν του τραυλίζοντας, καθώς τες περισσότερες φορές ομιλούν οι Ευγενείς. Να εντραπής μεταχειριζόμενος τοιούτον τρόπον ομιλίας.

 Άνθος αρετής και γνώσεως, 1794. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 209.