Βούλγαρις Ευγένιος(4  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kέρκυρα 1716
ΘΑΝΑΤΟΣ: Πετρούπολη 1806
Εκτύπωση
1.  Του γαρ σοφού πάσα μεν η γη πατρίς, πόλις δε ο κόσμος.

 Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 403.
2.  Πάσχουσι και οι νόμοι [...] και αι καλαί συνήθειαι, και αι πρέπουσαι τάξεις, εκείνο οπού βλέπομεν, και πάσχουσι σχεδόν όλα του κόσμου τούτου τα πράγματα, όσα ή του πανδαμάτορος χρόνου η ρύσις, ή της ευμετατρέπτου θελήσεως η προαίρεσις τα πολεμεί και τα καταβάλλει.

 «Λόγος πανηγυρικός κατά την ημέραν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου», 1759. Βασίλειος Τατάκης (επιμ.), Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης. Βασική Βιβλιοθήκη, 8. «Αετός» Α.Ε., 1953. 240.
3.  Ωμοίωσαν τους νόμους με τας αράχνας, και κατά τι καλά τούς ωμοίωσαν· διότι μία αδύνατος πνοή μόνη τούς σαλεύει· τω όντι, αράχνια υφάσματα. Αν περιπλεχθούν εις αυτά μυίαι και κώνωπες, και τα τοιαύτα μικρά και ασθενή ζωύφια, πιάνονται και δεσμεύονται· αν ορμήσουν ζώα μεγαλύτερα και βιαιότερα, τα διασπώσι και τα ξεσχίζουσιν. Είναι όμως ατελής, καθώς εγώ κρίνω, αυτή η ομοίωσις κατά τούτο, ότι αι αράχναι, αφού διασκεδασθώσι και διασπασθώσι, δεν μένει πλέον ούτε ελπίς, ούτε τέχνη να συμπιασθούν και να έλθουν εις την προτέραν κατάστασιν. Αλλ’ οι νόμοι, και αι διατάξεις αρμοδιώτερον ήθελον ομοιωθή με τα δίκτυα, τα οποία πάσχουσι και το των αραχνών, κατά την αναλογίαν των εμπιπτόντων ζώων, και έχουσι και το άλλο ιδίωμα των νομοθεσιών, οπού αφού ξεσχισθώσι, συμπιάνονται, και αφού παλαιωθώσιν, ανακαινίζονται.

 «Λόγος πανηγυρικός κατά την ημέραν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου», 1759. Βασίλειος Τατάκης (επιμ.), Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης. Βασική Βιβλιοθήκη, 8. «Αετός» Α.Ε., 1953. 240.
4.  Γραικοί από Γραικού τινός, ή Γραίκου, το παλαιόν ονομαζόμενοι, οι ύστερον Έλληνες από Έλληνος υιού του Δευκαλίωνος. Οι Λατίνοι άνωθεν, και τα έθνη άπαντα της Ευρώπης την σήμερον, δεν γνωρίζουσι το Γένος με άλλο όνομα. Ημείς δι’ όλης της παρούσης μεταφράσεως το αυτό όνομα μεταχειριζόμεθα, αποφεύγοντες το μεν Έλληνες διά την έμφασιν της ειδωλοθρησκείας, το δε Ρωμαίοι προς αντιδιαστολήν των Ρωμάνων.

 Περί των διχονοιών των εν ταις Εκκλησίαις της Πολωνίας, 1768. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 84.