Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Δημητσάνα 1746
ΘΑΝΑΤΟΣ: Kωνσταντινούπολη 1821
Εκτύπωση
1.  Πας ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του θεού διαταγή αντέστηκεν.

 Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 1890. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 363.
2.  Ο πονηρός και αρχέκακος όφις, αφ’ ου δολίως επλάνησε την ανθρωπότητα με πολυειδείς απάτας και τρόπους, διά να τους σύρη εις την απώλειαν· και τελευταίον εις τούτους τους εσχάτους αιώνας, επινοήσας το γένος των Γάλλων δεκτικώτερον της πονηρίας, έχυσε δαψιλώς εις τας ψυχάς των το φάρμακον της αποστασίας προς τον θεόν· και αφού τους έφερεν εις μιαν αλληλομαχίαν και εις ελεεινήν βασιλοκτονίαν, τότε αμέσως τους έρριψεν και εις παντελή αθεΐαν και ασέβειαν.

 [Προτρεπτική εγκύκλιος προς τους Ιονίους κατά των Γάλλων στρατευομένων επί την Αίγυπτον], 1797. Τα κατά τον αοίδιμον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε΄, Α΄, 1865. 201. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 362-363.