Δαμοδός Βικέντιος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Xαβριάτα 1700
ΘΑΝΑΤΟΣ: Xαβριάτα 1752
Εκτύπωση
1.  Η εξουσία του ανδρός εις την γυναίκα δεν είναι δεσποτική, ήγουν δεν ημπορεί ο άνθρωπος να κάμη ό,τι θέλει εις την γυναίκα, αλλ’ είναι πολιτική, ήγουν έχει εξουσίαν να κάμη ό,τι θέλει δικαίως και κατά κυβέρνησιν μόνον, καθώς των Πατριαρχών και Επισκόπων η εξουσία, εις την Εκκλησίαν, είναι πολιτική· διά τούτο, αν ένας Επίσκοπος διατάξη ένα πράγμα άδικον, του αντιστέκεται ο λαός.

 Σύνοψις ηθικής φιλοσοφίας. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 109.