Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΚοραής Αδαμάντιος
Εκτύπωση
1. Aδελφική Διδασκαλία
  (από την Aδελφική Διδασκαλία, [Παρίσι] 1798, ανατ. Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/E.I.E. 1983)
 
2. Bίος
  (από το βιβλίο: Βίος Αδαμαντίου Κοραή συγγραφείς παρά του ιδίου, Εν Παρισίοις, Εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1833)
 
3. Σάλπισμα Πολεμιστήριον
  (από το Σάλπισμα Πολεμιστήριον, [Παρίσι] 1801, ανατ. Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/E.I.E. 1983)