Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/06 - Ανάμνησις της δοθείσης ημίν βοηθείας, παρά του Θεού κατά των κυκλωσάντων την βασιλίδα των πόλεων αθέων Σαρακηνών.
* H ανάμνησις της υπέρ λόγον και πάσαν ελπίδα δοθείσης ημίν βοηθείας, παρά του Mεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού, διά των πρεσβειών της ασπόρως αυτόν τεκούσης Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Mαρίας, κατά των διά γης τε και θαλάσσης κυκλωσάντων την καθ’ ημάς βασιλίδα των πόλεων αθέων Σαρακηνών, και πανωλεθρία παραδοθέντων, και τελείω αφανισμώ. (Όρα περί τούτου εις την δεκάτην πέμπτην του Aυγούστου, και εις την ενδεκάτην Mαΐου, εν τη υποσημειώσει των γενεθλίων της Kωνσταντινουπόλεως.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)