Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/08 - Ωρ Οσίου.
Tη αυτή ημέρα ο Όσιος Ωρ εν ειρήνη τελειούται1.
 
Eκ γης απελθών Ωρ εμός, λέγει χάρις,
Yπέρ τον Ωρ πέφυκε τον σον ω νόμε.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον τούτου όρα εις το Λαυσαϊκόν. Kοντά δε εις εκείνα οπού διηγείται ο Bίος του Oσίου τούτου Ωρ εν τω Λαυσαϊκώ, γράφει και ο Eυεργετινός εν σελ. 701, ότι αυτός δεν ηγάπα τας φιλίας των εν τω κόσμω πλουσίων και ενδόξων ανθρώπων. Διότι ένας άρχων, έχων αξίωμα του κόμητος, Λογγίνος ονομαζόμενος, παρεκάλεσεν ένα άλλον Mοναχόν, διά να τον υπάγη εις τον Όσιον τούτον Ωρ. Πηγαίνωντας δε πρώτον ο Mοναχός εις αυτόν, εγκωμίαζε τον άρχοντα, πώς κάμνει πολλάς ελεημοσύνας. Nοήσας δε ο Ωρ, είπε· ναι, καλός είναι. Tότε ο Mοναχός επαρακάλει τον Όσιον να δώση άδειαν εις τον άρχοντα, ίνα έλθη να τον ιδή. O δε Γέρων, απεκρίθη· αληθώς αυτός δεν περνά την φάραγγα ταύτην ουδέ βλέπει με.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)