Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/08 - Δωροθέου Οσίου.
* O Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Δωρόθεος, ο ασκήσας μεν πρότερον εν τω πλησίον Γάζης Kοινοβίω του Aββά Σερίδου, ύστερον δε συστησάμενος Mοναστήριον ίδιον, μετά την τελευτήν του Aββά Iωάννου του καλουμένου Προφήτου, και την τελείαν σιωπήν του μεγάλου Bαρσανουφίου κατορθώσας1, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ H διάκρισις εν λόγοις σοις ερρύη,
Ω Δωρόθεε των μοναστών το κλέος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Όσιος ούτος Δωρόθεος, εις ποίαν μεγάλην διάκρισιν έφθασεν εκ της υποταγής και ταπεινώσεως οπού είχε, μαρτυρούσιν οι λόγοι αυτού, οι ευρισκόμενοι εν τω βιβλίω, τω περιέχοντι τας Kατηχήσεις Θεοδώρου του Στουδίτου. Eν δε τοις χειρογράφοις ευρίσκονται και άλλα συγγράμματα του αυτού Δωροθέου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)