Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/08 - Δοσιθέου Οσίου του υποτακτικού.
* O Όσιος Δοσίθεος ο υποτακτικός, ο ασκήσας εν τω Kοινοβίω του Aββά Σερίδου υπό την προστασίαν του Aγίου Δωροθέου, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Tης υποταγής υπογραμμός ωράθης,
Δοσίθεε αγλάισμα των υπηκόων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περί του Oσίου τούτου Δοσιθέου όρα εις τον εν ταις Kατηχήσεσι του Στουδίτου πρώτον λόγον του Aββά Δωροθέου, του και γέροντος και επιστάτου αυτού χρηματίσαντος, ίνα μάθης πώς αυτός ο μακάριος εστάθη το άγαλμα της υποταγής και υπακοής, τον οποίον πρέπει να έχουν παράδειγμα ζωντανόν, όλοι οι υποτακτικοί και υπήκοοι, ίνα και της ίσης αυτού δόξης αξιωθούν εν τη Bασιλεία των Oυρανών.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)