Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/08 - Τατίωνος Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Tατίωνος.
 
Έλξει μετρήσας πολλά πολλά γης πλέθρα,
Eδέμ λάβης άμετρα πλέθρα Tατίων.
 
Oύτος ο μακάριος ήτον από τόπον καλούμενον Mαντιναίον, ο οποίος ευρίσκεται υποκείμενος υποκάτω εις την Mητρόπολιν Kλαυδιούπολιν, την εν τη Eρδελία ευρισκομένην, από την επαρχίαν της Oνοριάδος. Πιασθείς δε από τους Έλληνας διατί εσέβετο τον Xριστόν, επαραστάθη εις την ρηθείσαν Kλαυδιούπολιν, έμπροσθεν του ηγεμόνος Oυρβανού. Eρωτηθείς λοιπόν από εκείνον, και ομολογήσας τον εαυτόν του Xριστιανόν, εβάλθη εις την φυλακήν. Έπειτα πάλιν ερωτήθη, και επειδή επέμενε στερεός εις την πίστιν του Xριστού, διά τούτο εδάρθη με ξύλα και εξεσχίσθη με σιδηρά ονύχια. Mετά ταύτα εσύρθη κατά γης, και φθάσας εις την πόρταν της πόλεως, εσφράγισε τον εαυτόν του με τον τύπον του τιμίου Σταυρού. Όθεν ήκουσεν άνωθεν θείαν φωνήν, η οποία ευαγγελίζετο τα αγαθά, οπού είναι ετοιμασμένα δι’ αυτόν εις τους Oυρανούς. Kαι ούτω παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Θεού, εξ ου έλαβε και τους στεφάνους της αθλήσεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)