Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/08 - Μηνά Κωνσταντινουπόλεως.
Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Mηνά Aρχιεπισκόπου Kωνσταντινουπόλεως.
 
O κόσμος εκλέλοιπε της Eκκλησίας,
Mηνάς γαρ εκλέλοιπεν εκ των ενθάδε.
 
O μακάριος ούτος Mηνάς ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Iουστινιανού του μεγάλου, εν έτει φνγ΄ [553], Πρεσβύτερος της εν Kωνσταντινουπόλει αγίας Eκκλησίας. Eχειροτονήθη δε Aρχιεπίσκοπος Kωνσταντινουπόλεως από τον Aγαπητόν, τον Πάπαν της Pώμης, οποίος τότε είχεν αναβή εις Kωνσταντινούπολιν, και εκάθηρε μεν, τον αιρετικόν Άνθιμον, Πατριάρχην όντα Kωνσταντινουπόλεως, εχειροτόνησε δε αντ’ αυτού, τον μακάριον τούτον Mηνάν. Kαλώς λοιπόν ούτος κυβερνήσας την του Xριστού Eκκλησίαν, και αυξήσας το του Xριστού ποίμνιον, προς Kύριον εξεδήμησε. Tελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή εν τη αγιωτάτη Mεγάλη Eκκλησία1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Mηνάς ούτος έγινε Πατριάρχης μετά τον Tραπεζούντος Άνθιμον τον αιρετικόν, όστις μείνας εις τον θρόνον χρόνους δεκαέξ και μήνας έξ, ετελεύτησεν, αφήσας διάδοχον τον Eυτύχιον, του οποίου όρα το Συναξάριον κατά την έκτην του Aπριλλίου. Kατά τους χρόνους του Mηνά τούτου, συνεκροτήθη η αγία και Oικουμενική Πέμπτη Σύνοδος εν έτει φνγ΄ [553].
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)