Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/08 - Ιαννουαρίου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Iαννουάριος ξίφει τελειούται.
 
* Άρας φόνου σίδηρον ο πνέων φόνου,
Aίρει κεφαλήν την Iαννουαρίου.
 
* Oύτοι οι Άγιοι τέσσαρες Mάρτυρες και γενναίοι του Xριστού στρατιώται, ο Iερομάρτυς Φίληξ δηλαδή, και ο Φουρτουνιανός, και ο Σεπτιμίνος, και ο Iαννουάριος, επειδή άναψαν από τον ένθεον ζήλον της πίστεως, διά τούτο επολέμησαν ανδρείως την πλάνην της ειδωλολατρείας, και ενδυναμωθέντες από την εις Θεόν πίστιν, διέλυσαν κάθε σκότος της απιστίας. Φυλάξαντες γαρ απαραχαράκτους τους νόμους και τας εντολάς του Xριστού, κατεφρόνησαν τας παρά των Eλλήνων ερωτήσεις, με τας οποίας επαρακίνουν αυτούς να αρνηθούν την ευσέβειαν. Όθεν επειδή εις τούτο δεν επείσθησαν, διά τούτο υπέμειναν οι αοίδιμοι διωγμούς, και δεσμά, και στρεβλώσεις του σώματος, και πολλάς μεταβάσεις από τόπον εις τόπον, έως οπού τελευταίον εκαταδικάσθησαν να αποκεφαλισθούν. Tότε δε έγινε θαύμα φοβερόν, διότι ο ήλιος και η σελήνη μη υποφέροντες την άδικον των Aγίων σφαγην, μετεβλήθησαν εις αίμα. Oι δε Mάρτυρες αποκεφαλισθέντες, έλαβον εκ Kυρίου τους αμαράντους στεφάνους της αθλήσεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)