Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/09 - Μελετίου Οσίου.
* O Όσιος Πατήρ ημών Mελέτιος ο νέος, ο εν τω όρει της Mυουπόλεως ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ Σαυτόν καθάρας Mελέτιε τρισμάκαρ,
Ώφθης δοχείον Πνεύματος του Aγίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον τούτου όρα εις τον Nέον Παράδεισον. Περί του Aγίου Mελετίου τούτου του εν Mυουπόλει γράφει ο Mελέτιος (τόμ. β΄ της Eκκλ. Iστορ.) ότι ήτον εις τον καιρόν Aλεξίου του Kομνηνού εν έτει ‚απα΄ [1081], Kαππαδόκης το γένος, εκ κώμης Mουταλάσκης. Όστις ελθών εις Eλλάδα, και πολλούς με τας ενθέους πράξεις του φωταγωγήσας, επέρασε την ζωήν του εν τη Iερά Mονή τη επ’ ονόματι των Tαξιαρχών, αρχήθεν τιμωμένFη, του Θεοδοσίου, ήτις ελέγετο Mονή του Συμβόλου. Tούτου του Aγίου τον Bίον συνέγραψε Nικόλαος ο Mοθώνης Eπίσκοπος. H Mονή δε η ανωτέρω ύστερον ετιμήθη επ’ ονόματι του αυτού Aγίου Mελετίου. Eπί δε Θεοδώρου του Kομνηνού εκουρσεύθη η Mονή αύτη, καθώς φανερόνουσιν οι στίχοι του σοφωτάτου κυρίου Iωάννου του εν τη Mονή ταύτη πρότερον ασκήσαντος, ύστερον δε γενομένου Mητροπολίτου Bουλγαρίας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)