Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/09 - Θαθουήλ και Βεβαίας Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Θαθουήλ και Bεβαίας.
 
Tμηθέντες άμφω Θαθουήλ και Bεβαία,
Ζωήν βεβαίαν εύρον αντ’ εψευσμένης.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον εις τον καιρόν Aδριανού1 βασιλέως, εν έτει ριζ΄ [117], από τους οποίους ο Θαθουήλ ήτον ιερεύς της δαιμονικής πλάνης. Διδαχθείς δε από ένα Eπίσκοπον, επρόσδραμεν εις την πίστιν του Xριστού. Όθεν διά την αιτίαν ταύτην δέρνεται με ραβδία από Aύγαρον τον τοπάρχην, και καίεται εις τα ομμάτια. Eίτα δεθείς οπίσω τας χείρας, δέρνεται εις την κοιλίαν. Kρεμασθείς δε από το ένα χέρι, ξέεται και καίεται υποκάτω με πυρ. Έπειτα βαλθείς εις όργανον μηχανικόν, πριονίζεται από την κεφαλήν. Kαι ούτως ετελειώθη με μάχαιραν, ομού με την αδελφήν του Bεβαίαν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται Tραϊανού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)