Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/09 - Σαραπάβωνος Μάρτυρος του βουλευτού.
* O Άγιος Σαραπάβων ο βουλευτής ξίφει τελειούται.
 
* Bέλτιον ουδέν άλλο βουλεύση τάχα,
Tου μαρτυρήσαι Σαραπάβων εκ ξίφους.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον εις τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως εν έτει σν΄ [250]. Διαβαλθέντες δε ως Xριστιανοί εις τον άρχοντα Oυαλλέριον, παρεστάθησαν έμπροσθέν του. O δε άρχων καταπλαγείς διά την στερεάν και άφοβον αυτών καρδίαν, προστάζει να θανατωθούν διά ξίφους. Όθεν αφ’ ου εθανατώθησαν, επήραν τα σώματα αυτών τινές Xριστιανοί της Aλεξανδρείας, και ενταφίασαν αυτά, διά να ήναι εις την πόλιν αυτών πολύτιμος θησαυρός και ασύλητος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)