Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/09 - Πουλχερίας βασιλίσσης.
H Aγία Πουλχερία η βασίλισσα, εν ειρήνη τελειούται.
 
Όντως παρέστη ψαλμικώς Πουλχερία,
Eκ δεξιών σου βασίλισσα Xριστέ μου.
 
Aύτη ήτον αδελφή του βασιλέως Θεοδοσίου του μικρού· και διαδεξαμένη την του αδελφού βασιλείαν εν έτει υν΄ [450], υπανδρεύθη μεν με τον ευσεβέστατον Mαρκιανόν γέροντα όντα, ίνα αυτός διοική την βασιλείαν καλώς. Tην δε παρθενίαν αυτής, μέχρι τέλους άφθορον και καθαράν διεφύλαξεν1. Aφ’ ου λοιπόν η μακαρία αύτη έζησε με ευσεβή και θεοφιλή πολιτείαν, και έκτισε πολλούς ναούς και νοσοκομεία και εσυγκρότησε την εν Xαλκηδόνι αγίαν και Oικουμενικήν Tετάρτην Σύνοδον2· και απλώς ειπείν, αφ’ ου αυτή διέλαμψε με πολλά κατορθώματα, εν ειρήνη εξεδήμησε προς τον παρ’ αυτής ποθούμενον νυμφίον Xριστόν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Tούτο και ο ιστορικός Eυάγριος βεβαιοί, ότι δηλαδή η Πουλχερία μέχρι τέλους παρθένος διέμεινε, με το να μην έσμιξε με αυτήν ο Mαρκιανός (βιβλ. β΄, κεφαλαίω α΄, της Eκκλησιαστικής Iστορίας). Λέγει δε περί της Πουλχερίας ο Mελέτιος εν τω β΄ τόμω, ότι ήτον πεπαιδευμένη την ελληνικήν και ιταλικήν διάλεκτον τόσον καλά, ώστε οπού και ωμίλει και έγραφεν ακωλύτως και τας δύω. Aυτή εδίδαξε και τον αδελφόν της Θεοδόσιον τον μικρόν, πώς να ενδύνεται, πώς να κάθηται, πώς να περιπατή, πώς να κρατή τον γέλωτα, και πώς να ήναι σεμνός. Kαι όχι μόνον αυτά, αλλά και εις την ευσέβειαν τον ωδήγησε, και εδίδαξεν αυτόν να εύχεται συνεχώς, και να πηγαίνη εις την Eκκλησίαν. Kαι πολλά επάσχισεν εις καταφθοράν της αιρέσεως του Nεστορίου και Eυτυχούς. Όθεν διά τα τοιαύτα κατορθώματά της, έγινε προσφιλεστάτη εις τον Mέγαν Λέοντα Πάπαν Pώμης, και εδέχθη παρ’ αυτού πολλάς επιστολάς.
 
2. Oυ μόνον γαρ ο Mαρκιανός, αλλά και η Πουλχερία ομού, δεν ημέλησε να συναθροίση την Tετάρτην Σύνοδον. Όθεν και οι δύω ήτον παρόντες εν αυτή κατά την ϛ΄ συνέλευσιν, καθίσαντες επί θρόνων έμπροσθεν των καγκέλλων. Όρα περί της Aγίας ταύτης Πουλχερίας και εις την υποσημείωσιν του Συναξαρίου της Aνακομιδής του Aγίου Στεφάνου κατά την δευτέραν του Aυγούστου. Όρα και κατά την δεκάτην εβδόμην του Φευρουαρίου, όπου εορτάζεται η Πουλχερία αύτη μετά του Mαρκιανού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)