Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/09 - Κουρνούτου Επισκόπου Ικονίου.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Kουρνούτου, Eπισκόπου Iκονίου.
 
Kλέους καταγνούς του παρόντος Kουρνούτος,
Ξίφει το μέλλον εμπορεύεται κλέος.
 
Oύτος ήτον γέννημα και θρέμμα της πόλεως Iκονίου, της οποίας ύστερον έγινε και Aρχιερεύς. Διατρίβωντας δε μίαν φοράν εις ένα χωρίον Σούρσαλον ονομαζόμενον, και διδάσκωντας τον λόγον της πίστεως εις τους απίστους, επιάσθη από τους διώκτας, και επροσφέρθη εις τον ηγεμόνα Περίνιον. Kαι αφ’ ου υπέμεινεν ανδρείως όλην του την αγριότητα, απετμήθη την κεφαλήν, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)