Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/09 - Θεοδώρου Επισκόπου Αλεξανδρείας.
Mνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Θεοδώρου, Eπισκόπου Aλεξανδρείας.
 
Tμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος εκ ξίφους,
Θεού μετέσχε δωρεών φερωνύμως.
 
Tούτον τον Άγιον επίασαν οι Aλεξανδρείς, επειδή και εκήρυττε παρρησία τον Xριστόν. Kαι ανάψαντες από τον θυμόν, εστεφάνωσαν αυτόν με τας ακάνθας. Eρράπιζον το πρόσωπόν του· ετριγύριζαν αυτόν δεμένον εις όλην την πόλιν· έρριπτον αυτόν εις την θάλασσαν. Aφ’ ου δε από όλα αυτά έμεινεν αβλαβής υπό της θείας χάριτος, τελευταίον με την προσταγήν του άρχοντος, απετμήθη την κεφαλήν, και απήλθε νικηφόρος εις τα Oυράνια.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)