Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/01 - Κοσμά Κωνσταντινουπόλεως.
Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Κοσμά, Aρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θαυματουργού, του εν τη σεβασμία Μονή της Χώρας1.
 
* Διπλήν έχων άνωθεν Κοσμά την χάριν,
Κόσμος μέγας πέφηνας υψηλού θρόνου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Πατριάρχης ούτος Κοσμάς ανέβη εις τον θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, από Μοναχός οπού ήτον πρότερον, κατά τους χρόνους του βασιλέως Μιχαήλ του Δούκα, ήτοι εν έτει ‚αοϛ΄ [1076], διάδοχος γενόμενος του προκατόχου αυτού Πατριάρχου Ξιφιλίνου. O Κοσμάς δε ούτος, ήτον μεν εστολισμένος με αρετάς πολλάς, δεν ήτον δε και με λόγους εξησκημένος. Όθεν διά τας αρετάς του ηγαπάτο από τον βασιλέα. Ούτος ο Πατριάρχης έστεψε βασιλέα Νικηφόρον τον Βοτανειάτην, όστις εβασίλευσεν εν έτει ‚αοη΄ [1078]. (Όρα τον Μελέτιον, τόμ. β΄, σελ. 413.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)