Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/01 - Φύλωνος Καλπασίου.
O Όσιος Πατήρ ημών Φύλων Eπίσκοπος Καλπασίου, εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Φύλον βροτών προσήξε τω Χριστώ Φύλων,
Άτε προς αυτού προσλαβών θείαν χάριν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Φύλων ούτος, ή Φίλων, εκ ποίας πατρίδος εκατάγετο, και ποίων γονέων ήτον υιός, άδηλόν εστι. Γράφεται δε εις τον Βίον του Aγίου Eπιφανίου περί αυτού, ότι ήτον Διάκονος. Και επειδή η αδελφή του Aρκαδίου και Ονωρίου των βασιλέων, ευρισκομένη εις Pώμην, ησθένησε, διά τούτο έμαθεν ότι ο Θεός θεραπεύει τους ασθενείς διά μέσου του Aγίου Eπιφανίου. Όθεν έστειλεν εις την Κύπρον τον Φίλωνα τούτον, διά να φέρη τον Eπιφάνιον εις την Pώμην. Eκεί λοιπόν πηγαίνοντος του Φίλωνος, κινηθείς ο θείος Eπιφάνιος εκ θείας αποκαλύψεως, εχειροτόνησε τον Φίλωνα Eπίσκοπον του εν Κύπρω Καρπασίου, ή Καλπασίου, εν έτει 401 (κατά τον Κάβε). Όθεν αφήσας εις αυτόν την μέριμναν της εν Κωνσταντία Eκκλησίας, επήγεν εις Pώμην (όρα εις τα προλεγόμενα περί των υπομνηματιστών εν τω πρώτω τόμ. της Οκτατεύχου). Σημείωσαι ότι του Φίλωνος τούτου φέρονται μερικά υπομνήματα εις την Πεντάτευχον. Και δη και εις το Άσμα των Aσμάτων κατά τον Σουΐδαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)