Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/09 - Πορφυρίου Μάρτυρος του από μίμων.
Mνήμη του Aγίου Mάρτυρος Πορφυρίου του από μίμων.
 
Bάπτισμα παίξε προτραπείς παίζεις πλάνην,
Pύπτη δε Πορφύριε, και τέμνη ξίφει.
 
Oύτος μίμος ώντας κατά τους χρόνους του παραβάτου Iουλιανού, εν έτει τξα΄ [361], επροστάχθη μίαν φοράν από τον παραβάτην, όταν εορτάζοντο τα μιαρά και ανόσια αυτού γενέθλια (ήτοι η ημέρα εκείνη, εις την οποίαν εγεννήθη), διά να μιμηθή και να περιπαίξη τα μυστήρια των Xριστιανών. Όθεν βαπτισθείς μέσα εις νερόν, εφώναξε. Bαπτίζεται Πορφύριος εις το όνομα του Πατρός και του Yιού και του Aγίου Πνεύματος. Kαι εξελθών εκ του νερού και ενδυθείς ιμάτια άσπρα, καθώς δηλαδή οι Xριστιανοί ποιούσιν όταν βαπτίζωνται, ταύτα, λέγω, ποιήσας, ωμολόγησε τον εαυτόν του Xριστιανόν με πολλήν παρρησίαν, επειδή και η θεία χάρις ενέπνευσεν εις αυτόν την ομολογίαν ταύτην. Όθεν διά την ομολογίαν του ταύτην με ξίφος την κεφαλήν αποτέμνεται1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Άλλος φαίνεται να ήναι ο Πορφύριος ούτος ο από μίμων, από τον Πορφύριον εκείνον, οπού εορτάζεται κατά την τετάρτην του Nοεμβρίου. Kαθότι ούτος μεν, ήτον επί του παραβάτου Iουλιανού, εκείνος δε, επί του βασιλέως Aυρηλιανού. Kαι καθότι άλλο δίστιχον έχει ούτος, και άλλο εκείνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)