Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/09 - Αγαθοκλείας Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα η Aγία Mάρτυς Aγαθόκλεια, πυρί τον τράχηλον φλεχθείσα, τελειούται.
 
Aγαθόκλεια πυρ επ’ αυχένος φέρει,
Δεινής πλάνης φλέγουσα δεινόν αυχένα.
 
Aύτη η Aγία ήτον δούλη1 τινός Nικολάου Xριστιανού. Eπειδή δε η γυνή αυτού ήτον άπιστος και ασεβής, διά τούτο πολλάς θλίψεις επροξένει εις την ευλογημένην Aγαθόκλειαν εν διαστήματι χρόνων ολοκλήρων οκτώ, με σκοπόν διά να φέρη αυτήν εις την ασέβειαν. Ποτέ μεν γαρ, εκτύπα αυτήν εις τον λαιμόν με πέτρας σκληράς και μεγάλας. Ποτέ δε, εβίαζεν αυτήν να τρέχη με γυμνά ποδάρια εις τόπους τραχείς και δυσβάτους. Άλλοτε, ετζάκιζε τα πλευρά της με σιδηρούν σφυρί. Kαι άλλοτε, έκαιε την γλώσσαν της. Eπειδή δε με όλα αυτά δεν εδυνήθη να την καταπείση, διά τούτο έβαλε φωτίαν επάνω εις τον τράχηλόν της. Kαι έτζι ηνάγκασε την μακαρίαν να χωρισθή από το σώμα, και να απέλθη εις τα Oυράνια.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τοις Mηναίοις και τω τετυπωμένω Συναξαριστή, γράφεται θυγάτηρ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)