Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/09 - Ιωνά Οσίου του Σαββαΐτου.
Mνήμη του Oσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Iωνά του Σαββαΐτου, πατρός Θεοδώρου και Θεοφάνους των Γραπτών.
 
Aφείς Iωνάς αστάτου βίου τόπον,
Eστώτα και βέβαιον ευρίσκει τόπον.
 
Oύτος ο Όσιος ήτον Πρεσβύτερος εν έτει ωκθ΄ [829], πατήρ γνήσιος χρηματίσας των οσιωτάτων και μακαριωτάτων Oμολογητών, Θεοδώρου λέγω, και Θεοφάνους των Γραπτών, ων τα πρόσωπα επέγραψε Θεόφιλος ο εικονομάχος. Oύτος λοιπόν πηγαίνωντας εις την Λαύραν του Aγίου Σάββα, και γενόμενος μοναχός, απόκτησεν άκραν προς τον Θεόν ευλάβειαν. Kαι αφ’ ου εκατώρθωσεν όλας τας αρετάς, με καλόν γηρατείον απήλθε προς Kύριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)