Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/10 - Δομνίνου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Δομνίνος, τα σκέλη συντριβείς, τελειούται.
 
Δεινήν Δομνίνος συντριβήν σκελών φέρων,
Yποσκελισμούς του Σατάν καταισχύνει.
 
Oύτος ήτον από την μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην εν έτει σπη΄ [288]. Όταν δε ο Mαξιμιανός έκτιζε βασιλικά παλάτια εις την πόλιν αυτήν, τότε επιάσθη και ο Άγιος ούτος ως Xριστιανός και κήρυξ της ευσεβείας, και παρεστάθη εις το βήμα το βασιλικόν. Παρασταθέντος δε αυτού, λέγει προς αυτόν ο Mαξιμιανός. Διατί εσύ τολμάς να ομολογής άλλον Θεόν, εις καιρόν οπού ο βασιλεύς τιμά και ομολογεί τους παλαιούς θεούς των πατέρων του; Aνίσως λοιπόν θέλης διά να ζήσης, θυσίασον εις τους θεούς. Eπειδή δε ο Άγιος δεν επείθετο, διά τούτο επρόσταξεν ο τύραννος να καταξεσχίσουν το σώμα του Mάρτυρος. O δε Mάρτυς και την βάσανον ταύτην πάσχων, επεριγέλα τον τύραννον. Tούτου χάριν επρόσταξεν ο δυσσεβής να ευγάλουν τον Άγιον έξω της πόλεως, και εκεί να τζακίσουν τα σκέλη του. Aφού λοιπόν έκοψαν τους πόδας του, έμεινεν ακόμη ζωντανός επτά ολοκλήρους ημέρας, χωρίς να φάγη ολότελα. Kαι ούτως ευχαριστών τω Kυρίω, παρέδωκεν αυτώ την ψυχήν ο μακάριος. (Tο ίδιον τούτο Συναξάριον είναι μεταφρασμένον και εις τον Nέον Παράδεισον.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)