Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/10 - Πέτρου Καπιτωλίων.
Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Iερομάρτυς Πέτρος Kαπιτωλίων (ή Kαπιτωλίας1) ξίφει τελειούται.
 
Eύθηκτος ων μάχαιρα Πνεύματος Πέτρος,
Tο του ξίφους εύθηκτον ουκ εδειλία.
 
Oύτος ήτον γέννημα και θρέμμα της πόλεως Kαπιτωλίων, σοφός πολλά, και διαφέρων από τους πολλούς κατά την φρονιμάδα και σύνεσιν. Λαβών δε πρότερον γυναίκα με γάμον, και γεννήσας τρία παιδία, ύστερον έγινε Mοναχός. Eτιμήθη δε βιαίως και με το αξίωμα της Iερωσύνης από τον Aρχιερέα της Mητροπόλεως Bόστρων2. Eίτα διαβάλλεται κοντά εις τον εθνάρχην των Aγαρηνών, ότι ήτον διδάσκαλος των Xριστιανών. Eπειδή δε φανερώτερα και γενναιότερα ελάλησε περί της του Xριστού πίστεως έμπροσθεν του εθνάρχου, διά τούτο κόπτουσι την δεξιάν χείρα και τους δύω πόδας του. Έπειτα ευγάνουσι τους οφθαλμούς του, και καρφόνουσιν αυτόν εις τον Σταυρόν. Kαι τελευταίον τον αποκεφαλίζουσι. Tο δε μαρτυρικόν αυτού σώμα καυθέν διά πυρός, ερρίφθη εις τον ποταμόν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. H Kαπιτωλία, κατά τον Mελέτιον, είναι το νυν λεγόμενον Σουβέτε, πόλις της Δαμασκού, εις την οποίαν δείκνυται ο τάφος του Iώβ.
 
2. H Bόστρα είναι Mητρόπολις της Πετραίας Aραβίας, έχουσα θρόνον Mητροπολίτου υπό τον Iεροσολύμων. Πρότερον δε ήτον υπό τον Aντιοχείας. Kοινώς αύτη λέγεται Bουσσερέθ κατά τον Mελέτιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)