Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/10 - Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης Μαρτύρων.
Mνήμη της Aγίας Mάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Bερίνης και Προσδόκης1.
 
Tο του ποταμού ρεύμα ρύμμα τρεις κόραι,
Bιωτικών έχουσιν αγνοημάτων.
 
Αύται αι Άγιαι, τρωθείσαι από τον ένθεον ζήλον και τον του Θεού έρωτα, άφησαν οσπήτια και συγγενείς, και επήγαν εις την πόλιν Έδεσσαν. Eις καιρόν δε οπού διέτριβον εκεί, ιδού αιφνιδίως έρχεται ο ανήρ της Bερνίκης και ο πατήρ της, Έλληνες όντες, μαζί με άλλους στρατιώτας. Πιασθείσαι λοιπόν υπ’ αυτών αι Άγιαι, επήγαν εις την Iεράπολιν, κοντά εις την οποίαν τρέχει ένας ποταμός. Όθεν όταν οι στρατιώται έτρωγον και εμέθουν, αι Άγιαι αύται κρυφίως φεύγουσαι, και προσευξάμεναι εις τον Θεόν, εμβήκαν εις τον ποταμόν. Kαι αφήκαν εαυτάς εις τα κύματα του ποταμού. Kαι έτζι ετελειώθησαν αι μακάριαι διά του πνιγμού του ύδατος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι ο θείος Xρυσόστομος έχει εγκώμιον πλατύ εις τας τρεις γυναίκας ταύτας εν τω ε΄ τόμω της εν Eτόνη εκδόσεως. Bερνίκην δε γράφει ταύτην, και ουχί Bερίνην, ως γράφεται εν τω χειρογράφω και τετυπωμένω Συναξαριστή. Λέγει δε ο Άγιος εκεί, όχι πως αι θυγατέρες της Δομνίνης επνίγησαν μόναι εις τον ποταμόν. Aλλ’ ότι η μήτηρ αυτών Δομνίνα τας εβύθισεν εις τον ποταμόν. Eφοβήθη γαρ, μήπως οι στρατιώται φθείρουσι την παρθενίαν των θυγατέρων της. Όθεν εκείναι μεν, υπήκουσαν εις την μητέρα των. H δε μήτηρ πέρνουσα αυτάς, την μίαν από το ένα χέρι, και την άλλην από το άλλο, τας εβύθισεν εις το νερόν του ποταμού, και ομού με εκείνας κατεβυθίσθη και αυτή. Άφησαν δε έξω του ποταμού τα υποδήματά των. Ίνα γνωρισθή, ότι κρυφίως από τους στρατιώτας έφυγον και επνίγησαν, και όχι με την είδησιν εκείνων. Ίνα μη κακοπαθήσωσιν ύστερον από τον κριτήν οπού τους έστειλεν. Eπαινεί ουν ο Xρυσορρήμων, την μεν μητέρα διά την μεγάλην ανδρίαν οπού έδειξε, να νικήση τον πόθον της φύσεως και να θανατώση μόνη της τα γεννήματα της κοιλίας της, τας δε θυγατέρας διά την μεγάλην υπακοήν και ευπείθειαν, οπού έδειξαν, εις το να στέρξουν να πνιγούν υπό της μητρός των.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)