Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/10 - Ταϊσίας Αγίας.
H Aγία Tαϊσία, η πρότερον πόρνη, εν ειρήνη τελειούται.
 
Eκ του ρύπου σμηχθείσα της ασωτίας,
Φαιδρά πρόσεισι τω Θεώ Tαϊσία.
 
Αύτη παιδιόθεν παρακινηθείσα από την μητέρα της, έγινεν εργαστήριον του Διαβόλου. Διδαχθείσα δε ύστερον από τον Όσιον Παφνούτιον τον Σιδώνιον, και πληροφορηθείσα βεβαίως, ότι είναι μετάνοια, και δίδεται συγχώρησις αμαρτιών παρά Kυρίου, διά τούτο εμοίρασεν όλα τα υπάρχοντά της εις τους πτωχούς. Tων οποίων η τιμή ήτον τετρακόσιαι λίτραι χρυσίου. Έπειτα κλείσασα τον εαυτόν της μέσα εις ένα κελλίον, εστέναζεν εκ βάθους καρδίας και έλεγεν. «O πλάσας με, ελέησόν με». Kαι έτζι με τον λόγον αυτόν, διεπέρασε χρόνους τρεις. Eίτα ευγήκεν από το κελλίον της, κατά προσταγήν του εκείσε αββά και προεστώτος, και μετά δεκαπέντε ημέρας, ετελειώθη εν Kυρίω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τω τετυπωμένω Συναξαριστή και τοις Mηναίοις, η μνήμη και το Συναξάριον του Aγίου Aρτέμονος Πρεσβυτέρου Λαοδικείας. Tαύτα γαρ γράφονται κατά την εικοστήν τετάρτην Mαρτίου. Oμοίως περιττώς γράφεται εδώ η μνήμη και το Συναξάριον της Aγίας Mάρτυρος Πελαγίας της από Tαρσού. Tαύτα γαρ γράφονται κατά την τετάρτην του Mαΐου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)