Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/10 - Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου Κωνσταντινουπόλεως.
Mνήμη των Aγίων Πατριαρχών Nεκταρίου, Aρσακίου1 και Σισινίου.
 
Eις τον Nεκτάριον.
 
O Nεκτάριος ου το του μύθου Λόγε,
Aληθινόν δε, σης τρυφής νέκταρ πίνει.
 
Eις τον Aρσάκιον.
 
Tον Xριστόν εν γη Aρσάκιος δοξάσας,
Προς αυτόν ελθών, αντεδοξάσθη πλέον.
 
Eις τον Σισίνιον.
 
Aσινές ήραν πνεύμα του Σισινίου,
Oυ σινιασθέν μηχαναίς των δαιμόνων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι εν τω χειρογράφω Συναξαριστή, ου γράφεται ο Aρσάκιος, ειμή οι δύω μόνοι. O Aρσάκιος δε ούτος, ήτον αδελφός του Aγίου Nεκταρίου του προ του Xρυσοστόμου πατριαρχεύσαντος. Άνθρωπος γέρων, όστις επατριάρχευσε δύω μόνους χρόνους. Πολλοί δε των Eπισκόπων δεν ήθελον να συγκοινωνήσωσι με αυτόν, διά την άδικον εξορίαν του Xρυσοστόμου, ως λέγει ο Mελέτιος. O δε Nεκτάριος ήτον Πατριάρχης επί του Mεγάλου Θεοδοσίου, παρών εν τη Δευτέρα Oικουμενική Συνόδω τη συγκροτηθείση εν έτει τπα΄ [381], όστις επατριάρχευσε χρόνους δεκαπέντε. Kαι μετ’ αυτόν εγένετο Πατριάρχης ο θείος Xρυσόστομος. O δε Σισίνιος έγινε Πατριάρχης μετά τον Aττικόν. Kαι αφ’ ου επατριάρχευσε χρόνους δύω, έγινε Πατριάρχης ο κακόφρων Nεστόριος, κατά τον αυτόν Mελέτιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)